همکاری در پایان نامه ها

 

  1. راهنما: بیش از 200 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی، برنامه ­ریزی درسی و آموزشی، تکنولوژی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی (1391- تاکنون) دفاع شده و در دست اقدام
  2. مشاور: بیش از 200 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، تکنولوژی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی (1391- تاکنون) دفاع شده و در دست اقدام
  3. داور: بیش از 200 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، تکنولوژی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی (1391- تاکنون) دفاع شده و در دست اقدام
  4. راهنما، مشاور، داور و ناظر  (30 رساله) دکتری مدیریت آموزشی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است