همکاری در پایان نامه ها

راهنما: بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، تکنولوژی، مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی(1392-1393)دفاع شده و در دست اقدام

مشاور: بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، تکنولوژی، مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی(1393-1391) دفاع شده و در دست اقدام

داور: بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، تکنولوژی، مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی (1393-1391) دفاع شده و در دست اقدام

تمامی حقوق مطالب محفوظ است