مقالات

 • مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مرزي و عادي پايه اول ابتدایی شهرستان ساری فصلنامه روانشناسی تربیتی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن/ سال اول/شماره یک/ پاییز 1388.
 • نقش مدیریت تحول گرا در ارتقاء کارآیی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی بسیار بزرگ مازندرانفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن/سال اول/ شماره چهارم/ تابستان 1389.
 • ارائه الگویی جهت توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران منطقه سه / پذیرش مرودشت.
 • بررسی رابطه بعد انگیزشی و مشارکتی در توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران/پذیرش گرمسار.
 • بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران/ پذیرش رودهن.
 • بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه/ پذیرش تنکابن.
 • بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان/ پژوهشگاه علوم انسانی/ دفتر مجله علمی - پژوهشی علوم انسانی و هنر/سال اول/شماره چهارم/ 16/1/1393/ صص185-166.

 

 • Value Engineering and its role in energy efficiency in educational buildings(2013), International Research Journal of Applied and Basic Sciences.Vol,4(6):1608-1616,2013. An ISC Journal.
 • Relationship between Structural and Managerial Aspects of Enabling Managers, International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol 4(7).1714-1719,2013. An ISC Journal.
 • The Relationship between Motivational and Participatory Dimensions of Management Empowerment in Directors of Mazandaran Azad Universities, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol 2(3).385-389,2013. An ISC Journal.
 • The Relationship between organizational structure of department of education and the personnel s job satisfaction, International Research Journal of Management Sciences. Vol,2(2), 49-54,2014. An ISC Journal.
 • The Relationship between organizational structure of department of education and the personnel s job Burnout, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol,3(5), 306-311,2014. An ISC Journal.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است