چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی

 

- مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان مرزي و عادي پايه اول ابتدایی شهرستان ساری فصلنامه روانشناسی تربیتی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن/ سال اول/شماره یک/ پاییز 1388.

- نقش مدیریت تحول­گرا در ارتقاء کارآیی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی بسیار بزرگ مازندرانفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن/سال اول/ شماره چهارم/ تابستان 1389.

- ارایه الگویی جهت توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران منطقه سه، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 2، تابستان 93، پیاپی 18.

- بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان/ پژوهشگاه علوم انسانی/ دفتر مجله علمی - پژوهشی علوم انسانی و هنر/سال اول/شماره چهارم/ 16/1/1393/ صص185-166.

- رابطه فن‌آوری اطلاعات و توانمندسازی روان­شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری/ فصلنامه علمی- پژوهشی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی/ مقاله 6، دوره 5، 4 (پیاپی 20) ، تابستان 1394، صفحه 97-115.

- بررسی تأثیر هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی با ارایه مدل مناسب / فصلنامه مدیریت بهره وری/ سال نهم، شماره 36، بهار 1395.

- رابطه هوش عاطفی و هوش فرهنگی با کیفیتی زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری/ مجله مدیریت فرهنگی تهران/ سال نهم، شماره سی ام، زمستان 1394.

- رابطه اخلاق حرفه­ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان / فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی/ سال هفتم، شماره چهارم، تابستان 1395 (پیاپی 28).

- رابطه مؤلفه­های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت­پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساری / فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/ سال هفتم، شماره 3، پاییز 95، پیاپی 27.

- رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه­هاي آزاد اسلامي بسيار بزرگ استان مازندران/ فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن/ سال هشتم/شماره اول/بهار 1396، پیاپی 29. صص 22-1.

- ارایه مدل تجربه پژوهشي و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري/ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی/ دوره 9، شماره 35، صص 40-21/ تابستان 1396.

رابطه بین سرمایه فکری با کارآفرینی درون سازمانی و عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران/فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی مازندران/ سال هشتم، شماره دوم(پیاپی 29)، تابستان 1396.

- ارایه مدل مراکز رشد علم و فناوری و تأثیرآن بر توسعه پایدار دانشگاه­ها (مطالعه موردی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران)/ پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396.

- ارایه مدل اخلاق حرفه­ای در مؤسسات آموزش عالی استان مازندران/ توسعه­ی آموزش جندی شاپور اهواز/ فصلنامه­ی مرکز مطالعات و توسعه­ی آموزش علوم پزشکی/ سال هشتم، ویژه­نامه پاییز 1396.

- تأثیر­ عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش تهران/ فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/ سال هشتم. شماره 3. پاییز 96. پیاپی 31.

- رابطه آینده­پژوهی با تجربه پژوهشي و خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري/ مجله آینده­پژوهی مدیریت (پژوهش­های مدیریت)/ دوره 28، شماره 110، صص 103- 85، پاییز 1396.

- رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با متغیر میانجی اخلاق حرفه‌ای کارکنان اداره شیلات استان مازندران/ مجله مدیریت فرهنگی تهران/ سال یازدهم، شماره سی و دوم، تابستان 1395.

- رابطه شبکه­های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان/ فصلنامه علمی- پژوهشی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی/ مقاله 6، دوره 5، 4 (پیاپی 20) ، تابستان 1394، صفحه 97-115.

- رابطه عدالت سازماني و سلامت رواني در کارکنان فرمانداري­ استان مازندران/ مجله علمی ترویجی مهندسی فرایندها دانشگاه علوم پزشکی مازندران/ مقاله 6، دوره 5، 4 (پیاپی 20) ، تابستان 1394، صفحه 97-115.

- ارایه مدلی برای دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک­های آینده­نگاری و تولید علم در نظام آموزشی/ فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/ سال هشتم. شماره 4. زمستان 96.پیاپی 32.

- بررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مؤلفه­های آینده­نگاری و تولید علم/ فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری­های مدیریت آموزشی/ سال سیزدهم. شماره 1. زمستان 96.پیاپی 49.

- رابطه آینده­نگری در برنامه درسی با خلاقیت دانشجویان/ فصلنامه پژوهشی پژوهش در برنامه­ریزی درسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال پانزدهم، دوره دوم، شماره 31 (پیاپی 58)، پاییز 1397، صفحه 180-167.

- تحلیل عملکرد آموزش مدیران دانشگاه­های استان گلستان با رویکرد رهبری هم­افزایی (سینرژی)/  فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، ویژه نامه، بهار 1397.

- بررسی مقایسه­ای عملکرد مدیران دانشگاه­های استان گلستان/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال 12، شماره 2، تابستان 1397. صص 23-9.

- ارایه مدل شفافیت سازمانی در ارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران/ فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، ویژه نامه، بهار 1397.

- طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال 12، شماره 2، تابستان 1397. صص 158-145.

- تأثیر ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد بر توسعه پایدار به منظور ارایه مدل/ فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی دانشگاه مازندران/(پذیرش).

- Value Engineering and its role in energy efficiency in educational buildings(2013), International Research Journal of Applied and Basic Sciences.Vol,4(6):1608-1616,2013. An ISC Journal.

- Relationship between Structural and Managerial Aspects of Enabling Managers, International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol 4(7).1714-1719,2013. An ISC Journal.

- The Relationship between Motivational and Participatory Dimensions of Management Empowerment in Directors of Mazandaran Azad Universities, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol 2(3).385-389,2013. An ISC Journal.

- The Relationship between organizational structure of department of education and the personnel s job satisfaction, International Research Journal of Management Sciences. Vol,2(2), 49-54,2014. An ISC Journal.

- The Relationship between organizational structure of department of education and the personnel s job Burnout, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol,3(5), 306-311,2014. An ISC Journal.

- The Quality of Electronic Services and the Level of Satisfaction, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3 (SP), 18-22, 2014.

- The Relationship between Strategic Human Resource Management and Human Resource Management Effectiveness and Performance of Public Organizations in Golestan Province, Visi Jurnal Akademik, Paper code: VISI-50-423. Date: 20/12/2014.

- The Relationship between Organizational Health with Public Health and Organizational Silence among Teachers of Elementary Course of Sari (Zone 1 and Chahardangeh).International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 4 (5), 265-268, 2015 ,Available online at http://www.isicenter.org . ISSN 2147-3749 ©2015.

- The Relationship between Knowledge Sharing with Social Intelligence and Organizational Citizenship Behavior of Education Office in Mahmud Abad, International Research Journal of Management Sciences. Vol, 3 (4), 124-127, 2015, Available online at http://www.irjmsjournal.com . ISSN 2147-964x ©2015.

- Comparison of Social Capital Of Islamic Azad University Staff With Staff Of Mazandaran University Of Medical Sciences, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. Vol.5 (S1), pp. 3967-3977. Available at www.cibtech.org. ISSN: 2231– 6345. 2015.

- The Role of Transformational and Transactional Leadership on Promoting Organizational Trust in Faculty Members of Azad Universities of Markazi Province and Presenting Model, International Journal of Review in Life Sciences, 5(3), 417-422, www.ijrls.pharmascope.org, ISSN 2231-2935. 2015.

- The Relationship between Exchange Leadership with Promoting Organizational Confidence of Scientific Mission Members of Islamic Azad University in Branches of Markazi Province, International Journal of Review in Life Sciences, 5(7), 460-463,www.ijrls.pharmascope.org, ISSN 2231-2935. 2015.

- The Relationship between Evolutionary Leadership with Promoting Organizational Confidence of Scientific Mission Members of Islamic Azad University in Branches of Markazi Province. International Journal of Review in Life Sciences, 5(7), 455 - 459, www.ijrls.pharmascope.org, ISSN 2231-2935. 2015.

- The Impact of Psychological Empowerment Dimensions to Managers Performance of Guidance School in Babol City. Journal of Management and Social Studies, Vol. 3, No. 5, June 2016, pp. 18-26, ISSN 2383- 2320.

- The relationship between organizational citizenship behavior and organizational performance (case study: Agricultural Jihad Organization of Mazandaran Province), Journal of Problems and Perspectives in Management, doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.03.

- The relationship between organizational citizenship behavior and market orientation in organizations (case study: Agricultural Jihad Organization of Mazandaran Province), Journal of Problems and Perspectives in Management, doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3-si).2016.10.

- The effect of multimedia and E-learning on the quality of teaching of faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran Province. (2017). Interdisciplinary  Journal of Education, Volume 1, Number 6, September, Available online at: http://www.iase.idje.ir/.   

- The effect of E-learning on the quality of teaching of faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran Province. (2017). International Research Journal, Problems and Perspectives in Management, November 18,2017           

- Smart Talent Management and Its relationship with Meritocracy in Educational Systems/ Iranian Journal of educational Sociology/September, 13, 2017. Number 236. 

- Investigating the Relationship between Entrepreneurial University and the Dimensions and Indicators of Foresight and the Production of Science in Iran/ International Research Journal, Problems and Perspectives in Management, November 25, 2017. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است