بيستمين كتاب عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري به مرحله چاپ رسيد.

دكتر مريم تقوايي يزدي عضو هيأت علمي گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري درباره‌ي چاپ اين كتاب عنوان كرد:

در دنياي امروز كه علم و فناوري با رشد و گسترش وسيع و جهان‌شمول به عنوان عامل مهم و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري به حساب مي‌آيد، مؤسسات و نظام‌هاي آموزش عالي در توسعه علم، فناوري و نوآوري نقش مهمي را به دست آورده‌اند. مهم‌ترين چالش سياستگذاري در نظام‌هاي آموزش عالي در هزاره‌ي سوم، سياست تحول و تبديل نظام‌هاي آموزش عالي فعلي به «آموزش عالي كارا و اثربخش» است. عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري در خصوص چاپ كتاب خود گفت:

كتاب حاضر با عنوان «سياستگذاري در نظام آموزش عالي» كه يك عنوان درس اصلي 2 واحدي از سرفصل‌هاي تدريس مقطع دكتري رشته «مديريت آموزش عالي» در ترم سوم مي‌باشد، تهيه و تنظيم شده است. هم‌چنين داراي 7 فصل بوده و كليه فصول با مقدمه‌اي كوتاه درباره‌ي موضوع فصل و اهداف آموزشي و در پايان هر فصل نيز با خلاصه و خودآزمايي به اتمام مي‌رسد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است